8-27-16 - Needles v Odyssey - Football Game - NAU KICKOFF Classic - phoenixjonesphotography